Malbini Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Malbini Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Stuffy Kft. (2096 Üröm,József Attila u. 41).

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden 18 éven felüli, Facebook adatlappal rendelkező természetes személy, aki rendelkezik Magyarországi lakóhellyel.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2021. szeptember 27-től 2021. október 11. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Malbini Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott posztban leírt módon teljesítik a részvételhez szükséges feltételeket:

    • A Játékos feliratkozik a Malbini.hu hírlevelére. FONTOS! Meg kell adnia a vezeték és keresztnevét is feliratkozáskor.
    • A Játékos like-ol minimum 2 üzenetet, melyet a játék ideje alatta a Malbini tesz közzé a Facebook oldalán

3.4. A nyeremény sorsolására 2021. október 11-én kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező Facebook oldalán közzéteszi. A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a nyeremény kihirdetéstől számított 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. Ez esetben a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon a sorsolást.  A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. 

Amennyiben a nyertes nem az üzenetben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére. 

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021. Szeptember 27. 17:00

A Játék zárónapja: 2021. Október 11. 11:00

A nyertesek kihirdetése: 2021. Október 12 12:00

5. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021. október 11. 14:00. A nyertest véletlenszerűen sorsoljuk ki a https://www.random-ize.com alkalmazás segítségével.

6. Nyeremény

A nyeremények listája:

1 darab Activa Pixel arany ház / krémfehér szilikon pánt, női okosóra telefon funkcióval

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében a nyertes Játékos a kommentjében meghatározott, Szervező által forgalmazott terméket kapja meg, mint nyereményt.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Malbini hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A. Stuffy Kft. (2096 Üröm,József Attila u. 41, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Stuffy kft (2096 Üröm, József Attila u. 41)  végzi. 

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (info@malbini.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Stuffy Kft. 1039 Budapest, Őszike utca 1)

9. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játék adminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.